POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades al fitxer de Contactes responsabilitat de Noemí Foguet Lorca amb NIF 39888347E​ i amb seu social a Barcelona.

La finalitat d’aquest tractament és la gestió i el control del correu electrònic així com l’agenda de contactes i atendre’n la petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

Conforme allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauran de fer a info@noemjoies.com.

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Noemí Foguet Lorca. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Noemjoies són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa.
Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Noemí Foguet Lorca, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de NoemJoies l’ús que L’USUARI pugui dur a terme, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Noemí Foguet Lorca.
Noemí Foguet Lorca no transfereix als usuaris la propietat del programari. L’usuari és el propietari del suport en què el programari és gravat. Noemí Foguet Lorca posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar per estudiar-lo i descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Obrir xat
1
Hola! Soy Noemjoies 💎 ¿te puedo ayudar en algo?
👉 El horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 10-16 hs, fuera de este horario te contactaré lo antes posible.